Informacje dla akcjonariuszy o dematerializacji akcji imiennych Spółki


Szanowni Państwo,

Zapisy tzw. „Tarczy 4.0” czyli „Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19” z dnia 23 czerwca 2020 r. dokonują modyfikacji w "Ustawie z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw" w zakresie obowiązków związanych z dematerializacją akcji.

Ustawa odracza stosowanie przepisów ustawy z 30 sierpnia 2019 r. w stosunku do spółek, które na dzień 30 września 2020 r. znajdować się będą w upadłości, i które nie dokonały do tego dnia pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji w spółce. Odroczenie to obowiązywać będzie na czas postępowania upadłościowego oraz do upływu 12 miesięcy od dnia prawomocnego ukończenia, zakończenia, uchylenia albo umorzenia postępowania.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa dopiero w pierwszym dniu po upływie 12 miesięcy od dnia prawomocnego ukończenia, zakończenia, uchylenia albo umorzenia postępowania upadłościowego.

Termin na dokonanie pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji w spółce przypadać będzie na pierwszy dzień po upływie 6 miesięcy od dnia prawomocnego ukończenia, zakończenia, uchylenia albo umorzenia postępowania upadłościowego, a akcje w formie dokumentowej zachowają swoją moc dowodową przez okres 5 lat od upływu 12 miesięcy od dnia prawomocnego ukończenia, zakończenia, uchylenia albo umorzenia postępowania upadłościowego.Powrót